Stagflacja: przyczyny i konsekwencje

Stagnacja oznacza zwykle niską inflację, ale stagflacja oznacza wysoką inflację w statycznej gospodarce. Jest to poważny problem dla gospodarki, ponieważ może być spowodowany wieloma czynnikami, którymi należy się szybko zająć. Stagflacja może mieć negatywny wpływ na gospodarkę i doprowadzić do recesji gospodarczej.

Co to jest stagflacja?

Stagflacja, połączenie słów „stagnacja” i „inflacja”, to termin ukuty w 1965 roku przez ówczesnego brytyjskiego kanclerza skarbu, Iana Normana McLeoda, podczas jednego z wystąpień w parlamencie. Odnosi się do zjawiska ekonomicznego, które występuje, gdy gospodarka doświadcza stagnacji, wysokiego bezrobocia i wysokiej inflacji.

Innymi słowy, jest to sytuacja, w której gospodarka znajduje się w stagnacji, podczas gdy ceny rosną, a bezrobocie rośnie. Może być spowodowany wysokimi podatkami i regulacjami rządowymi, wysokimi stopami procentowymi lub wysokimi cenami ropy. Czy w takich okolicznościach warto inwestować? Dowiesz się tego w http://inwestum.pl

Przyczyny stagflacji

Uważa się, że normalnie funkcjonująca gospodarka rynkowa nie jest podatna na stagflację i że w taki czy inny sposób może być ona wywołana przez czynniki i wpływy zewnętrzne. Wśród ekonomistów nie ma zgody co do prawdziwych przyczyn tego zjawiska, każda szkoła oferuje swój własny pogląd na jej pochodzenie. Większość zgadza się jednak, że wszystkie przyczyny stagflacji można podzielić na dwie główne grupy:

Niewłaściwa polityka gospodarcza rządu kraju: inflacyjne metody pobudzania gospodarki, wzrost cen przy zmniejszonej sile nabywczej, ścisła regulacja rynku pracy.

Nagła i nieprzewidziana zmiana ceny ważnego dla danego kraju surowca, która powoduje spadek produkcji. Te krytyczne wahania obejmują spadek ceny zakupu ropy naftowej dla kraju eksportującego.

Konsekwencje stagflacji

Stagflacja prowadzi do wzrostu kosztów utrzymania i zmniejsza siłę nabywczą konsumentów. W wyniku wyższej inflacji rosną koszty żywności, paliwa i innych artykułów pierwszej potrzeby. Dlatego człowiek musi pracować dłużej tylko po to, by móc zapłacić za podstawowe potrzeby, takie jak jedzenie i paliwo. Dzieje się tak dlatego, że wartość waluty spada w czasach wysokiej inflacji i stagflacji.

Ruch ten wpływa również na rynki akcji, gdyż jest bardzo podatny na generowanie zmienności i braku zaufania na rynkach. Wszystko to prowadzi do znacznych spadków na giełdzie, a w konsekwencji do spadku wartości papierów wartościowych.